Charter & Code

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code) er et sett med 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder.

Prinsippene ble etablert av Europakommisjonen i 2005 og dekker etiske og faglige forhold: rekruttering, ansettelsesvilkår og arbeidsbetingelser, og forskerutdanning og karriereutvikling.

Norsk lovverk dekker Charter & Code-prinsippene godt. Det viser nasjonale avviksanalyser utført av universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Charter & Code ratifiseres på institusjonsnivå. Ved å slutte seg til de 40 anbefalte prinsippene og forpliktelsene for UF-ansatte og institusjonen som arbeidsgiver, kan en institusjon søke Europakommisjonen om å bli sertifisert og bruke «HR Excellence in Research (HRS4R)» logo.

Søknadsprosessen innebærer at en institusjon gjør en internanalyse ved å sammenligne nasjonal lovgivning og egen praksis med Charter & Code-prinsippene. På bakgrunn av internanalysen setter institusjonen opp en tiltaksplan. Europakommisjonen gir «HR-Excellence in Research»-logo ved å godkjenne institusjonens analyse og tiltaksplan.

HINNs søknadsprosess

Høgskolens styre ga i mars 2018 rektor fullmakt til å utarbeide og underskrive melding til Europakommisjonen om at Høgskolen i Innlandet slutter seg til Charter & Code-prinsippene og innleder søknadsarbeidet med sikte på å oppnå Europakommisjons «HR Excellence in Research»-sertifisering og logo. Søknadsarbeidet er startet og pågår.

Høgskolen organiserer søknadsarbeidet som et prosjekt med prosjektleder, arbeidsgruppe, referansegruppe og beslutningsgruppe. Det vil bli gjennomført informasjonsmøter og bred involvering av alle ansatte via interne prosesser.

I henhold til prosedyrer har man maksimalt 12 måneder mellom melding til Europakommisjonen og innlevering av formell søknad til samme instans. I løpet av disse 12 månedene skal avviksanalyse gjennomføres og tiltaksplan utarbeides. Denne tidsrammen ansees som realistisk med høgskolens organisering av søknadsarbeidet.

Høgskolen tar sikte på å sende søknaden tidlig i 2019, og vil således kunne forventes å bli sertifisert i 2019.